ประกาศการบริหารแผนงานวิจัย-FF67

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ประกาศการบริหารแผนงานวิจัย FF67 124 KB 44
pdf เอกสารแนบ 1 ปฏิทินการดำเนินงานทุน 309 KB 34
pdf เอกสารแนบ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 566 KB 31
pdf เอกสารแนบ 3 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 293 KB 33
pdf คำสั่งที่ 4126/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยฯ (FF67) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4126/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย ด้าน ววน. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ปี 2567 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 66
274 KB 34
pdf คำสั่งที่ 435/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยฯ (FF67) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 435/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย ด้าน ววน. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ปี 2567 ลงวันที่ 26 ม.ค. 67
146 KB 18