เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก การดำเนินงานวารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม (คบอ.) การขยายผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การขับเคลื่อนการทำงานด้านคาร์บอนเครดิต ร่วมทั้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์สินค้าพัฒนาชุมชนอุดมศึกษาไทย การเข้าสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Holding Company) ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือในประเด็นการทำผลงานบริการวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และร่วมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร สถานีโรงงานผลิตเครื่องแกง สถานีย้อมผ้าและการให้สีผ้าโดยธรรมชาติ และชมการแหล่งผลิตผ้ายก/ผ้าไหมพุมเรียง ณ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏณ์ธานี โดยในการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม