คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
ดร.มนัน ชาญนำสิน
นางสาวเตือนใจ สลับศรี

อธิการบดี มทร.ตะวันออก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ม.เกษตรศาสตร์)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
รษก.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สวพ.


รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สวพ.

Attachments

File Description File size Downloads
pdf คำสั่งคณะกรรมการประจำ สวพ สั่ง ณ 19 มีนาคม 2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0223/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ 19 มีนาคม 2562
332 KB 321