Platform วิจัยรายได้

Platform 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย (Routine to Research) (เฉพาะสายสนับสนุน)

P1.การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้วยการลดต้นทุน ลดขั้นตอน และเพิ่มงบประมาณ

O1.1a นำหลักการคิดวิเคราะห์จากกระบวนการวิจัยมาขับเคลื่อนการทำงานปกติของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์
KR 1.1a.1 ลดระยะเวลา ขั้นตอนหรือคนปฏิบัติงานในการดำเนินการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 งาน
KR 1.1a.2 ก่อให้เกิดรายได้ให้มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 งาน
KR 1.1a.3 ลดงบประมาณในการดำเนินการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการใช้จ่ายเดิม
KR 1.1a.4 พัฒนางานปกติให้ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 จากรายได้เดิม
KR 1.1a.5 จำนวนการเผยแพร่หรือตีพิมพ์งานวิจัยประเภท Routine to Research อย่างน้อย 1 เรื่อง

O1.1b นำหลักการคิดวิเคราะห์จากกระบวนการวิจัยมาขับเคลื่อนการทำงานปกติของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแก้ปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อการทำงานหน่วยงาน
KR 1.1b.1 จำนวนงานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างถาวรเบ็ดเสร็จภายใน 1 ปี อย่างน้อย 1 งาน


Platform 2
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างรายได้

P2 การส่งเสริมการพัฒนาโครงการพื้นฐานงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างรายได้

P3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างรายได้

O2.1 ร่วมส่งเสริมโครงการพื้นฐานสำหรับการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
KR 2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานจากการสนับสนุนด้วยงบรายได้ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน Scopus, ISI, SCImago หรือ TCI อย่างน้อย 5 เรื่องภายในระยะเวลา 5 ปี
KR 2.1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานจากการสนับสนุนด้วยงบรายได้ได้รับการอ้างอิงในระบบฐาน Scopus, ISI, SCImago หรือ TCI อย่างน้อย 5 ครั้งภายในระยะเวลา 5 ปี

O2.3 นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม
KR 2.3.1 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี
KR 2.3.2 จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้อย่างน้อย 1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
KR 2.3.3 จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 หน่วยงาน
KR 2.3.4 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกนำมาต่อยอดและเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 20,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังส่งเล่มสรุปโครงการ
KR 2.3.5 จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ท้าทายอย่างน้อย 1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
KR 2.3.6 จำนวนการเผยแพร่หรือตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารที่ปรากฏในฐาน Scopus, ISI, SCImago หรือ TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง
KR 2.3.7 เพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นร้อยละ 10
KR 2.3.8 จำนวนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG economy ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ระบบ


Platform 3
การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และการส่งเสริมการบริการวิชาการ

P4 การวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาพื้นที่และพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนฐานราก

O3.4a การวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาพื้นที่
KR 3.4a.1 ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
KR 3.4a.2 เกิดการกระจายความเจริญที่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์อย่างน้อย 1 ตำบล
KR 3.4a.3 จำนวนนวัตกรรมชุมชนอย่างน้อย 1 ชิ้น
KR 3.4a.4 จำนวนนวัตกรชุมชนอย่างน้อย 1 คน
KR 3.4a.5 ลดปัญหาขยะ ของเสีย หรือของเหลือใช้ภายใต้นโยบาย zero waste อย่างน้อย 1ประเภทขยะ ของเสีย หรือของเหลือใช้
KR 3.4a.6 จำนวนการเผยแพร่หรือตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิจัยพื้นที่มีการปรากฏชื่อวารสารในฐาน TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง

O3.4b การวิจัยที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมพัฒนางานบริการวิชาการ
KR 3.4b.1 ก่อให้เกิดต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG economy ภายในพื้นที่อย่างน้อย 1 ต้นแบบ
KR 3.4b2 จำนวนงานบริการวิชาการของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 งานบริการ
KR 3.4b3 จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำมาต่อยดเป็นงานบริการวิชาการของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 งานบริการ

P5 การวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพครบเครื่องสำหรับตอบโจทย์ EEC และเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

O3.5a นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
KR 3.5a.1 จำนวนการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 50 หรือสนับสนุนในส่วนอื่นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของการทำงาน เป็นจำนวน 1 ชิ้นงาน
KR 3.5a.2 ก่อให้เกิดรายได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 10,000 บาท เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี

O3.5b นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
KR 3.5b.1 จำนวนหลักสูตร upskill หรือ reskill อย่างน้อย 1 หลักสูตร
KR 3.5b.2 จำนวนรายได้การจ้างจัดอบรม ให้เป็นที่ปรึกษา หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 10,000 บาท เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี
KR 3.5b.3 เพิ่มจำนวนบุคคลที่มีศักยภาพในการดำเนินการหรือการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี


Platform 4
การวิจัยสำหรับนโยบายเร่งด่วน

P6 การวิจัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยและพื้นที่

P7 การวิจัยที่ตอบโจทย์นโยบบายเร่งด่วนของ

O4.6ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมใช้ในภาวะวิกฤตและพื้นที่
KR 4.6.1 มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนภายใน 2 ปี
KR 4.6.2 จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยหรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ อย่างน้อย 1 งาน
KR 4.6.3 จำนวนแบบจำลองในการพยากรณ์พื้นฐานพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

O 4.7 ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับ Self-sustainability in Thailand
KR 4.7.1 จำนวนงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ในประเด็นสำคัญเช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และภัยทางธรรมชาติ อย่างน้อย 1 ชิ้น
KR 4.7.2 จำนวนองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหลังจากภาวะวิกฤตหรือความไม่ปกติ อย่างน้อย 1 ชิ้น
KR 4.7.3 ได้นโยบายที่ตอบโจทย์ในการบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภาวะวิกฤตหรือความไม่ปกติ อย่างน้อย 1 ชิ้น
KR 4.7.4 จำนวนแบบจำลองในการพยากรณ์อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
KR 4.7.5 จำนวนงานวิจัยจดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
KR 4.7.6 จำนวนการนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 หน่วยงาน
KR 4.7.7 เพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นร้อยละ 10
KR 4.7.8 จำนวนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG economy ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ระบบ