ขั้นตอนการให้บริการวิชาการ

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ขั้นตอนดำเนินงานบริการวิชาการ (วันที่ 4 ก.ค. 61) 300 KB 21
pdf ขั้นตอนการขออนุมัติบริการวิชาการ (วันที่ 8 ก.พ. 61) 170 KB 20
pdf 1.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการตามแผน (ปรับปรุง ต.ค. 2565) 262 KB 6
pdf 2.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการนอกแผน (แบบหารายได้) (ปรับปรุง ต.ค. 2565) 461 KB 12
pdf 3.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการนอกแผน (แบบให้ปล่า) (ปรับปรุง ต.ค. 2565) 247 KB 11
doc แบบฟอร์มโครงการบริการสังคม (หารายได้) (ปรับปรุง2564) 40 KB 12
pdf แบบฟอร์มโครงการบริการสังคม (หารายได้) (ปรับปรุง2564) 117 KB 11
jpg กระบวนการขอรับบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก(new112022) 107 KB 6
doc แบบฟอร์มถอดบทเรียน บริการวิชาการ (ปรับปรุง พ.ย.65) 137 KB 7
pdf ปฏิทินดำเนินงานบริการวิชาการ ปี 2566 161 KB 12