ขั้นตอนการให้บริการวิชาการ

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ขั้นตอนดำเนินงานบริการวิชาการ (วันที่ 4 ก.ค. 61) 300 KB 96
pdf ขั้นตอนการขออนุมัติบริการวิชาการ (วันที่ 8 ก.พ. 61) 170 KB 88
pdf 1.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการตามแผน (ปรับปรุง ต.ค. 2565) 262 KB 83
pdf 2.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการนอกแผน (แบบหารายได้) (ปรับปรุง ต.ค. 2565) 461 KB 81
pdf 3.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการนอกแผน (แบบให้ปล่า) (ปรับปรุง ต.ค. 2565) 247 KB 74
doc แบบฟอร์มโครงการบริการสังคม (หารายได้) (ปรับปรุง2564) แบบการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563
40 KB 101
pdf แบบฟอร์มโครงการบริการสังคม (หารายได้) (ปรับปรุง2564) แบบการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563
117 KB 95
jpg กระบวนการขอรับบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก(new112022) 107 KB 78
doc แบบฟอร์มถอดบทเรียน บริการวิชาการ (ปรับปรุง พ.ย.65) 137 KB 75
pdf ปฏิทินดำเนินงานบริการวิชาการ ปี 2566 161 KB 81