คลินิกวิจัย/ให้คำปรึกษา

“นักวิจัยหน้าใหม่ คือ?”

ตอบ : เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

“พนักงานสายสนับสนุน เป็นหัวหน้าโครงการได้ไหม?

ตอบ : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ สามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้
และเป็นโครงการวิจัยในประเภท R2R