ฐานข้อมูลวารสารที่ยอมรับ

ฐานข้อมูลตรวจสอบวารสารและบทความวิชาการ

– ข้อมูลวารสารวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2562

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้

– ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
  1. ERIC (httphttps://eric.ed.gov/?journals)
  2. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
  3. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
  4. Scopus (http://www.info.scopus.com)
  5. Web of Science (https://mjl.clarivate.com/home) *เฉพาะฐานข้อมูล SCIE , SSCI , AHCI เท่านั้น
  6. JSTOR
  7. Project Muse ( https://about.muse.jhu.edu/muse/journals/all/)
– ฐานข้อมูลระดับชาติ

ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) (TCI-Thailand.org)

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานวิชาการและผลงานวิจัย