สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสืบค้นวารสาร ตามที่ กระทรวง อว. (MHESI) ให้การสนับสนุน จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ระบบ ACS ระบบ IEEE ระบบ ACM และ ระบบ Springer ให้การอบรมโดย บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่จัดการอบรมผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

บันทึกอบรมการใช้ระบบสืบค้นวารสาร ระบบ ACM

บันทึกอบรมการใช้ระบบสืบค้นวารสาร ระบบ IEEE2022

บันทึกอบรมการใช้ระบบสืบค้นวารสาร ระบบ ACS journals 2022

บันทึกอบรมการใช้ระบบสืบค้นวารสาร ระบบ Springer link 2022