ระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติม

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลสิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ระเบียบบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลสิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
2 MB 321
pdf พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
214 KB 295
pdf หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
85 KB 286
pdf พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
223 KB 261
pdf ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ กรณี การจัดโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ กรณี การจัดโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
923 KB 308
pdf ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (27กย65) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
241 KB 122
pdf 405ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกฎหมาย ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (แจ้งเวียน 28 กันยายน 2565)
344 KB 103
pdf ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
1 MB 224
pdf ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การนำเงินจากกองทุนไปสนับสนุนโครงการ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเงินจากกองทุนไปสนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานลักษณะหารายได้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
357 KB 145
pdf กฎกระทรวง-การจัดการศึกษา-2565 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
126 KB 94
pdf กฎกระทรวง-มาตรฐานหลักสูตร-2565 กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
119 KB 91
pdf กฎกระทรวง-ตำแหน่งทางวิชาการ-2565 กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (31 มี.ค.65)
111 KB 97
pdf กฎกระทรวง-มาตรฐอื่น-2565 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น 2565 (31มี.ค.65)
91 KB 100
pdf กฎกระทรวง-มาตรฐานคุณวุฒิ-2565 กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (31มี.ค.65)
100 KB 93
pdf ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พศ2565
1 MB 73
pdf ว2094-แนวทางพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 แนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
45 KB 88
pdf ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2566 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
255 KB 79
pdf ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ประกาศ ณ 28 มีนาคม 2567
5 MB 0