previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเรียนเชิญนักวิจัยในหน่วยงานของท่าน ส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม...

ภาพกิจกรรมวิจัย

ประมวลภาพจัดทำคู่มือและการใช้ SOP จริยธรรมในมนุษย์ และ จรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลอง (12 กันยายน 2562)

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดทำคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP)...

ข่าวบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในงานเกษตรบางพระแฟร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดการเปิดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการ ในงานเกษตรบางพระแพร์ ในวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

กำหนดการงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13 และประชุมวิชาการนานาติ ครั้งที่ 1

รูปแบบการนำเสนอ - นำเสนอแบบบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เรื่องละไม่เกิน 15 นาที/เรื่อง รวมถามตอบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มสาขา...

ภาพกิจกรรม สวพ.

วารสารวิจัย

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 เล่ม 1

ปี 8 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562)

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง