Slider

ข่าวงานวิจัย

ภาพกิจกรรมวิจัย

กิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2565 (16-18 กันยายน 2563)

          สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยการพัฒนานักวิจัยควบคู่กับโจทย์การวิจัยในรูปแบบโครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปี 2565 ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพื้นฐานในแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญได้แก่ อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช (อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและเมินผลการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย วช.)...

ข่าวบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในงานเกษตรบางพระแฟร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดการเปิดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการ ในงานเกษตรบางพระแพร์ ในวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13

ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13 รายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)รายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งนี้หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งที่ E-mail: Conf_ird@rmutto.ac.th

ภาพกิจกรรม สวพ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เครือข่าย สวพ. มทร. 9 แห่ง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สวพ. มทร.ตะวันออก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม Meeting A ชั้น 7...

วารสารวิจัย

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 เล่ม 1

ปี 8 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562)

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง