previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ อ.นพรุจ เขียวนาค และ อ.ทัศพันธุ์ สุววรณทัต ได้รับรางวัล “Bronze Award” ใน Thailand Research Expo...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพรุจ เขียวนาค และ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ได้รับรางวัล "Bronze Award" ในงาน Thailand Research Expo 2020 ผลงาน "การพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน"

ภาพกิจกรรมวิจัย

ประมวลภาพจัดทำคู่มือและการใช้ SOP จริยธรรมในมนุษย์ และ จรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลอง (12 กันยายน 2562)

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดทำคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP)...

ข่าวบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในงานเกษตรบางพระแฟร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดการเปิดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการ ในงานเกษตรบางพระแพร์ ในวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13

ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13 รายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)รายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งนี้หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งที่ E-mail: Conf_ird@rmutto.ac.th

ภาพกิจกรรม สวพ.

วารสารวิจัย

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 เล่ม 1

ปี 8 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562)

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง