เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยงานประชุมครั้งนี้มี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายจำนวน 30 สถาบันด้วยกัน ภายใต้งานมีกิจกรรมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และกิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคาร สถานที่ภายใต้การบูรณาการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โดยผลลัพธ์จากการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวทางและกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงสร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการกล่าวต้อนรับประธานเครือข่าย คบอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ที่ปรึกษาเครือข่ายศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ และสมาชิกเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ยังมีในส่วนของกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “เรื่องแนวทางความร่วมมือการเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (Credit bank)” โดย ดร.ณฐาภพ สมคิด รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยต่อไป