กองทุนเพื่องานวิจัย

ระเบียบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ผู้ประสานงานกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ตะวันออก
โทร. 033-136099 ต่อ 1187

Attachments

File Description File size Downloads
pdf IRD-RMUTTO-001 แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (PDF)
115 KB 363
doc IRD-RMUTTO-001 แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
73 KB 349
pdf IRD-RMUTTO - 002 แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ IRD-RMUTTO - 002 แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
152 KB 317
doc IRD-RMUTTO - 002 แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ IRD-RMUTTO - 002 แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
77 KB 271
pdf IRD-RMUTTO - 003 แบบรายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ IRD-RMUTTO - 003 แบบรายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
173 KB 279
doc IRD-RMUTTO - 003 แบบรายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ IRD-RMUTTO - 003 แบบรายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
78 KB 239