กองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ระเบียบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

แบบฟอร์ม


มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

  • ประกาศ ครั้งที่ 1
  • ประกาศ ครั้งที่ 2
  • ประกาศ ครั้งที่ 3
  • ประกาศ ครั้งที่ 4

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
งานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก
โทร. 1186