กองทุนเพื่อการวิจัย

ระเบียบ/ประกาศกองทุนเพื่อการวิจัย


ยกเลิกระเบียบและประกาศรายนามข้างล่างนี้ และใช้ประกาศข้างบนแทน
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 66/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 09/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
  • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
  • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อการวิจัย
โทร. 033-136099 ต่อ 1185

Attachments

File Description File size Downloads
doc IRD-RMUTTO - 001 update131066 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และรางวัลผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
90 KB 161
pdf IRD-RMUTTO - 001 update131066 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และรางวัลผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
147 KB 131
doc แบบขอรับรองกรณีไม่ใช่ชื่อแรก 29 KB 114
pdf แบบขอรับรองกรณีไม่ใช่ชื่อแรก 17 KB 167