จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.ประกาย ขวัญหลาย (คุณน้อย) โทร. 033 – 136099 ต่อ 1183 (เว็บสำรอง)


ข่าวสารจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มทร.ตะวันออก


กำหนดการปฏิทิน

กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกำหนดการรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ตะวันออก

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/คู่มือ/มาตรฐานจริยธรรมสากล

คู่มือ SOP คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (RMUTTO-IRB) ฉบับที่ 1/ 2563


เอกสารประกอบการยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Document and forms for Submission to Ethical Committee in Human Research)

No. รายการ (Items) จำนวน
1
แบบยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก doc AF 01-03
(4 Request Forms to 1st Proposal Consideration )
4 ชุด
2โครงร่างการวิจัยภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย
(4 Copied Proposal Drafts in English version attached with Abstract)
4 ชุด
3เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (ภาษาไทย) (ถ้ามี)
(4 Documents providing detail is explainable to research volunteer)
4 ชุด
4หนังสือ/บันทึก/จดหมายเสนอโครงร่างการวิจัย
( 1 Document/Letter notifying Proposal draft )
1 ชุด
5เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามการวิจัย ประเด็นสัมภาษณ์
(Tools for Data Collection, for example, questionnaire, interview form, collecting data form)
4 ชุด

6เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( Any Relevant Documents )
7ส่งไฟล์ข้อมูล ลำดับที่ 1-6 ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF มาทางอีเมล์ research_ird@rmutto.ac.th
(Send the data file *.docx and *.PDF number 1-6 via E-mail : research_ird@rmutto.ac.th)ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี้

  1. เอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้า และขอต่ออายุการรับรองโครงร่างวิจัย (Progress report and renewal of previously approved potocol)
  2. เอกสารประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment)
  3. อกสารประกอบการขอปิดโครงการ

Attachments

File Description File size Downloads
pdf คู่มือ SOP คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (RMUTTO-IRB) ฉบับที่ 2/2566 คู่มือ SOP คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (RMUTTO-IRB) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
7 MB 50
pdf คู่มือ SOP คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (RMUTTO-IRB) ฉบับที่ 1/ 2563 คู่มือ SOP คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (RMUTTO-IRB) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 (https://ird.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/sopEC-v.1-2563.pdf)
60 MB 1829
pdf ระเบียบค่าธรรมเนียมจริยธรรมมนุษย์ 2564 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
214 KB 694
pdf ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 342 KB 715
pdf ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ การวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 2-2566 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ การวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 2-2566 (ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 66)
372 KB 23
pdf คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ EC 390 KB 392
pdf ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ EC 716 KB 363
pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ตะวันออก ( 8 ตุลาคม 2563) คำสั่งที่ 1320/ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ตะวันออก สั่งวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ทดแทน ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ยกเลิก
720 KB 310
pdf คำสั่งคณะกรรมการ EC เพิ่มเติม (0812/2564 (16กค64) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0812/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ (เพิ่มเติม) สั่ง วันที่ 16 กค 64
434 KB 198
pdf มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2556 (วช.) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) วช. พ.ศ. 2556
220 KB 287
pdf CIOMS Guidelines 2016 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans : Geneva 2016
887 KB 250
pdf แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย 2550 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย)
2 MB 337
pdf Standards and Operational Guidance : WHO 2011 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants
1 MB 1432
pdf ICH Good Clinical Practice Guideline_ThaiVer (อย.) ICH Good Clinical Practice Guideline THAI Ver. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
426 KB 627
pdf ICH GCP 2016_E6_R2__Step_4 ICH HARMONISED GUIDELINE INTEGRATED ADDENDUM TO ICH E6(R1): GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016
456 KB 250
pdf แบบยื่นEC บันทึกข้อความเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมมนุษย์ (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง)
113 KB 391
doc แบบยื่นEC บันทึกข้อความเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมมนุษย์ (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง)
54 KB 547
pdf AF 01-03 แบบยื่นโครงการวิจัย (ปรับปรุง พย64) AF 01-03 แบบยื่นโครงการวิจัย (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง) (ปรับปรุง พ.ย. 64)
218 KB 290
doc AF 01-03 แบบยื่นโครงการวิจัย (ปรับปรุง พย64) AF 01-03 แบบยื่นโครงการวิจัย (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง) (ปรับปรุง พ.ย. 64)
591 KB 378
doc AF 05-04 เอกสารใบยินยอม AF 05-04 เอกสารใบยินยอม (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง)
486 KB 440
pdf AF 05-04 เอกสารใบยินยอม AF 05-04 เอกสารใบยินยอม (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง)
143 KB 638
doc รายการคำชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (ฉบับย่อ) (ปรับปรุง พ.ย. 64) เอกสารข้อมูลคำชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง) (ปรับปรุง พ.ย. 64)
48 KB 302
pdf รายการคำชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (ฉบับย่อ) (ปรับปรุง พ.ย. 64) เอกสารข้อมูลคำชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง ) (ปรับปรุง พ.ย. 64)
110 KB 276
doc หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย
56 KB 298
pdf หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย
128 KB 325
doc AF 05-06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ฉบับทบทวน2566) AF 05-06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) (ฉบับทบทวน2566)
555 KB 126
pdf AF 05-06แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ฉบับทบทวน2566) AF 05-06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) (ฉบับทบทวน2566)
82 KB 118
doc AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)
484 KB 317
pdf AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)
82 KB 277
pdf แบบยื่น (ฉบับปรับปรุง ธ.ค.65) บันทึกข้อความเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมมนุษย์ (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง) ปรับปรุง ธ.ค. 65
51 KB 160
doc แบบยื่น (ฉบับปรับปรุง ธ.ค.65) บันทึกข้อความเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมมนุษย์ (เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง) ปรับปรุง ธ.ค. 65
57 KB 133