ห้องปฏิบัติการวิจัย

ประกาศสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (พ.ศ. 2566-2570)

ห้องปฏิบัติการในฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Knowledge Platform) ของ วช.

1. ห้องปฏิบัติการเคมี306 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภท วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

2. ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ (2010) – คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ประเภท วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ)

3. ห้องปฏิบัติเคมีชีวภาพ (1125) – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภท วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

4. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ห้อง SC601) – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภท วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

5. ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร (1215) – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภท วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

6. ห้องทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ (SC901) – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภท วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

7. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม (736) – คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ประเภท สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์)

8. ห้องปฏิบัติการ PS8102 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ประเภท เกษตรกรรม, ป่าไม้, ประมง เกษตรศาสตร์)

9. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง (131) – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ประเภท วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

10. ห้องปฏิบัติการ BT2 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ประเภท วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

11. ห้องปฏิบัติการ FB3101 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ประเภท เกษตรกรรม, ป่าไม้, ประมง เกษตรศาสตร์)


ห้องปฏิบัติการอื่นๆ

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ

559000002632302
559000002632304
559000002632303
559000002632305
previous arrow
next arrow
559000002632302
559000002632304
559000002632303
559000002632305
previous arrow
next arrow

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSCN0006
DSCN0004
DSCN0007
DSCN0002
previous arrow
next arrow
DSCN0006
DSCN0004
DSCN0007
DSCN0002
previous arrow
next arrow

ห้องแลปทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์

_190917_0002
_190917_0003
_190917_0006
_190917_0001
_190917_0004
_190917_0007
_190917_0009
_190917_0005
previous arrow
next arrow
_190917_0002
_190917_0003
_190917_0006
_190917_0001
_190917_0004
_190917_0007
_190917_0009
_190917_0005
previous arrow
next arrow

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

47574259_2105332179582870_3123214253880770560_n
962_190917_0139
70505766_2598736973575719_5591570669432209408_n
71572215_2598694080246675_1038103564062294016_n
previous arrow
next arrow
47574259_2105332179582870_3123214253880770560_n
962_190917_0139
70505766_2598736973575719_5591570669432209408_n
71572215_2598694080246675_1038103564062294016_n
previous arrow
next arrow

และส่วนอื่นๆ