แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.

Attachments

File Description File size Downloads
pdf Plan IRD_66-70 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2566-2570
15 MB 160
pdf PlanA IRD 63-65 (re-Apr20) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2563 - 2565 (ทบทวนปี 2563)
28 MB 101
pdf planA-ird2561-2565 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2561 - 2565
6 MB 103
pdf planA_ird56-60 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2556 - 2560
17 MB 104