ประวัติ สวพ.

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

         ปัจจุบัน มี ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีรองผู้อำนวยการได้ 3 ตำแหน่ง ซึ่งแบ่งเป็น
              1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.มนัน ชาญนำสิน
              2. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์
               3. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ได้แก่ อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง

         กรอบการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อแรกตั้งได้ถูกกำหนดความรับผิดชอบ กำกับและดูแลการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาได้มีการโอนงานบริการวิชาการ ออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 คงเหลือเฉพาะส่วนงานบริหารการวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัย ต่อมามีการยุบรวมหน่วยงาน และได้โอนงานบริการวิชาการมาอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง
       สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการประจำสถาบัน ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี เป็นผู้กำกับดูแลกิจการของสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดวาระการประชุม 2 เดือน/ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนอาจเรียกประชุมเป็นการเฉพาะได้
 
       โดยปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแบ่งส่วนงานภายใน  ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
         1. งานบริหารงานทั่วไป
         2. งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
         3. งานบริหารทุนวิจัย
         4. งานสิทธิประโยชน์
         5. งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี