นโยบาย/ทิศทางงานบริการวิชาการ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจหลักที่จะต้องดำเนินการ 4 พันธกิจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1.1 จัดทำแผนงานรองรับโดยมีการกำหนดงบประมาณ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
1.2 กำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
1.3 วางแผนการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ โดยคำนึงถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่ได้กำหนดไว้
1.4 รายงานการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการที่สนองความต้องการในการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
2.1 กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบสนับสนุนการบริการวิชาการตามข้อมูล การสำรวจความต้องการการบริการวิชาการ/วิชาชีพจากผู้รับบริการ/หน่วยงานภายนอก/ชุมชน และกำหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการของคณะ/หน่วยงาน ให้ชัดเจน
2.2 กำหนดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
2.3 จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการส่งเสริมการบริการวิชาการ/วิชาชีพตามนโยบายแผนงานและโครงการของคณะ/หน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
2.5 จัดให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
2.6 วางระบบการบริหารและสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีความคล่องตัว และส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย
2.7 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ/หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.8 ติดตาม/ประเมินแผนงานและความสำเร็จของแผนและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน
2.9 ปรับปรุงแผนงานและโครงการให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่การบริการวิชาการ มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริการวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดให้มีการรวบรวมฐานข้อมูลการบริการวิชาการให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของบุคลากรและชุมชน สังคม

โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนี้