งานจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Attachments

File Description File size Downloads
pdf KM_IRD 2563 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 MB 193
pdf KM_IRD 2564 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
10 MB 163