งานจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2564
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา

Attachments

File Description File size Downloads
pdf KM_IRD64 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 MB 63