สำหรับบุคลากร สวพ.


ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์ สวส.
รายงานการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ (ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) ของกองบริหารงานบุคคล
ค้นหาเส้นทางกรมทางหลวง

Attachments

File Description File size Downloads
pdf สัญญายืมเงิน ฉบับใหม่ ตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
292 KB 236
pdf แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (3-63) 448 KB 295
pdf ใบลาพักผ่อน (กรอกข้อมูล) ใบลาพักผ่อน (กรอกข้อมูล)
131 KB 244
pdf ใบลาป่วย (กรอกข้อมูล) ใบลาป่วย (กรอกข้อมูล)
143 KB 297
pdf 1 แบบหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
0 B 0
pdf 2 แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานตามภารกิจ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
118 KB 84
pdf 3 แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
110 KB 74
pdf 4 แบบหนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างประจำ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
120 KB 73
pdf 5 แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานในสถาบันฯ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
121 KB 84
pdf 6 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการฯ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
99 KB 75
doc แบบรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม2566.docx แบบรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม พ.ศ.2566
33 KB 68
pdf แบบรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม2566.pdf แบบรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม พ.ศ.2566
68 KB 55
doc แบบฟอร์ม กค001 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 4-10-66 0651.102(2)/2188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค.001) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค.002) และแบบฟอร์มขออนมุัติตัดโอนงบประมาณ
60 KB 64
pdf แบบฟอร์ม กค001 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 4-10-66 0651.102(2)/2188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค.001) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค.002) และแบบฟอร์มขออนมุัติตัดโอนงบประมาณ
133 KB 61
doc แบบฟอร์ม กค002 ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ 4-10-66 0651.102(2)/2188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค.001) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค.002) และแบบฟอร์มขออนมุัติตัดโอนงบประมาณ
60 KB 62
pdf แบบฟอร์ม กค002 ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ 4-10-66 0651.102(2)/2188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค.001) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค.002) และแบบฟอร์มขออนมุัติตัดโอนงบประมาณ
157 KB 67
doc แบบฟอร์ม กค003 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณหว่างหน่วยงาน 4-10-66 0651.102(2)/2188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค.001) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค.002) และแบบฟอร์มขออนมุัติตัดโอนงบประมาณ
58 KB 70
pdf แบบฟอร์ม กค003 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณหว่างหน่วยงาน 4-10-66 0651.102(2)/2188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค.001) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค.002) และแบบฟอร์มขออนมุัติตัดโอนงบประมาณ
133 KB 65