สำหรับบุคลากร สวพ.

Attachments

File Description File size Downloads
pdf สัญญายืมเงิน ฉบับใหม่ ตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
292 KB 0
pdf แบบ กค001 แบบเบิกค่าใช้จ่าย เปลี่ยนตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
263 KB 0
pdf แบบ กค004 - แบบส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ เปลี่ยนตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
151 KB 0
pdf แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง (3-63) 397 KB 14
pdf แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (3-63) 448 KB 13
doc แบบรายงานการฝึกอบรม2563 397 KB 14
pdf แบบรายงานการฝึกอบรม2563 130 KB 15
pdf ใบลาพักผ่อน (กรอกข้อมูล) ใบลาพักผ่อน (กรอกข้อมูล)
131 KB 0
pdf ใบลาป่วย (กรอกข้อมูล) ใบลาป่วย (กรอกข้อมูล)
143 KB 0