สำหรับบุคลากร สวพ.


ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์ สวส.
รายงานฝึกอบรม (ออนไลน์)
ค้นหาเส้นทางกรมทางหลวง

Attachments

File Description File size Downloads
pdf สัญญายืมเงิน ฉบับใหม่ ตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
292 KB 207
pdf แบบ กค001 แบบเบิกค่าใช้จ่าย เปลี่ยนตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
263 KB 192
pdf แบบ กค004 - แบบส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ เปลี่ยนตามหนังสือกองคลัง อว 0651.102(2)/0062 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
151 KB 199
pdf แบบฟอร์ม กค 004 (ส่งคืนเงินยืมฉบับใหม่) แบบฟอร์ม กค 004 (ส่งคืนเงินยืมฉบับใหม่) (ปรับปรุง ต.ค.65)
331 KB 59
pdf แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง (3-63) 397 KB 223
pdf แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (3-63) 448 KB 263
doc แบบรายงานการฝึกอบรม2563 397 KB 198
pdf แบบรายงานการฝึกอบรม2563 130 KB 232
pdf ใบลาพักผ่อน (กรอกข้อมูล) ใบลาพักผ่อน (กรอกข้อมูล)
131 KB 216
pdf ใบลาป่วย (กรอกข้อมูล) ใบลาป่วย (กรอกข้อมูล)
143 KB 264
pdf 1 แบบหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
0 B 0
pdf 2 แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานตามภารกิจ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
118 KB 61
pdf 3 แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
110 KB 51
pdf 4 แบบหนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างประจำ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
120 KB 47
pdf 5 แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานในสถาบันฯ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
121 KB 61
pdf 6 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการฯ (อว 0651.104(2)/3015 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565) กบ.มทร.ตะวันออก แจ้งเวียน แบบหนังสือลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท
99 KB 53