ขั้นตอนกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา

     

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ระบบกลไกการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิ 160 KB 505
pdf ขั้นตอนการดำเนินงานประสานงานการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 109 KB 526
pdf ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
130 KB 396
pdf ขั้นตอนการยื่นสิทธิบัตร 137 KB 444
pdf ขั้นตอนการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 150 KB 350
pdf ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2566 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
255 KB 99
pdf ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ประกาศ ณ 28 มีนาคม 2567
5 MB 47