ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชั้น 5 อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกสำนักงานอธิการบดี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110

E-mail: irdi@rmutto.ac.th  Facebook : Page : IRD.RMUTTO

ติดต่อ 033-136-099 ต่อ ( หมายเลขภายใน)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  :  ต่อ  1181
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : ต่อ 1183
ติดต่องานสารบรรณและประสานงาน : ต่อ 1181
ติดต่องานบริหารงานทั่วไปและแผน : ต่อ 1184
ติดต่องานบริการวิชาการ : ต่อ 1183
ติดต่องานวารสาร มทร.ตะวันออก : ต่อ 1183
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (งบวิจัยภายใน/รายได้) : ต่อ 1183
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (งบวิจัยภายนอก) : ต่อ 1185
ติดต่องานบริหารทุนวิจัย (งบ FF, PMU) : ต่อ 1184
ติดต่องานกองทุนเพื่อการวิจัย : ต่อ 1185
ติดต่องานสิทธิประโยชน์ : ต่อ 1183
ติดต่อจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : ต่อ 1183
ติดต่อจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง : ต่อ 1185


แผนที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา