ด้วย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์มด้านการพัฒนาสังคม (Social Development Platform : SDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น

แผนงานการดำเนินงาน 3 แพลตฟอร์ม

 1. แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
 2. แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)
 3. แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย(Network Capacity Building : NCB)
คือ เพื่อการพัฒนาบุคลากร (People) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการนำ วทน. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (STI Changemaker) ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการนำ วทน. ไปเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมาย: เพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill) ให้กับเครือข่าย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอการหรือชุมชนด้วย วทน. เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (STI Changemaker) ในพื้นที่


แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน(Building Community Enterprise : BCE)
คือ เพื่อนำ วทน. ไปพัฒนาสินค้า (Product) และบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด สู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เป้าหมาย: ยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชนด้วย วทน. ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)


แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)
คือ เพื่อนำ วทน. ไปแก้ไขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน (Place) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าหมาย: เพิ่มคนในชุมชน/หมู่บ้านมีฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าและนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

>>ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านในเขตภาคตะวันออกและความต้องการได้ที่นี้<<

พื้นที่ดำเนินการ : ภาคตะวันออก

Value Chain:
• CE-01 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์)
• CE-02 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร
• CE-03 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

แผนการดำเนินงาน : ระยะ 3 ปี (ต่อเนื่อง)

งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

 1. ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (WORD/PDF)
 2. ข้อมูลไฟล์นำเสนอ (ppt)
 3. ไฟล์วิดีโอนำเสนอโครงการไม่เกิน 5 นาที (ลิงค์ออนไลน์บน youtube)
 4. ประวัติความเชี่ยวชาญของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมทีมทั้งหมด
 5. แบบฟอร์มขอเข้าร่วม สำหรับแพลตฟอร์ม NCB
 6. แบบสำรวจข้อมูลความต้องการผู้ประกอบการ สำหรับแพลตฟอร์ม BCE
 7. แบบสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน สำหรับแพลตฟอร์ม SCI
 8. แผนภาพรวมของโครงการ ในแต่ละแพลตฟอร์ม
 • NCB – แผนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง(STI Changemaker Plan)
 • BCE – โมเดลธุรกิจ(BMC)
 • SCI – แผนพัฒนาชุมชนด้วย วทน. (Sci Plan) และโมเดลธุรกิจ(BMC)

*เอกสาร 5-7 อยู่ในคู่มือแนวทางการเขียนโครงการ project brief 2567
*เอกสาร 8 รายละเอียดอยู่ในแบบข้อเสนอโครงการ Project Brief 2567

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ Google Form ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ขยายถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 1184
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ


Attachments

File Description File size Downloads
doc ข้อสนอโครงงการเบื้องต้น Project-Brief_67 ข้อสนอโครงงการเบื้องต้น
42 KB 103
pdf ข้อสนอโครงงการเบื้องต้น Project-Brief_67 ข้อสนอโครงงการเบื้องต้น
260 KB 135
pdf คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) 2567 คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์มด้านการพัฒนาสังคม (Social Development Platform : SDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 MB 136