เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค รักษาราชแทนรองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ เพื่อประชุมขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับผู้แทนจากทุกคณะ ในการร่วมกำหนดแนวทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การบูรณาการศาสตร์วิจัยระหว่างคณะ พร้อมทั้งร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ