วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์"  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2566 
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online
    ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ด้วยจริยธรรม ลงทะเบียนโดยแสกน QR Code เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน  บุคคลทั่วไป 1,000 บาท นักศึกษา 500 บาท