ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณะบดีสำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับทีมคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมโดย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ รศ.ดร.อุเทน คำน่าน ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ และนางสาววารุณี กี่เอี่ยน ณ ห้อง AV311 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ซึ่งมีโครงการวิจัยเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าจำนวน 9 โครงการ โดย ดร.มนัน ชาญนำสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทีมนักวิจัยเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริ สยมภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน ใจดี อาจารย์ชนาพร บุญเกิด อาจารย์ยิ่งยศ จิตจักร อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์วรเมธ ทองตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณพต แก้วสอน อาจารย์ภัทราพร สัณชาตเจตน์ ผศ.สพ.ญ.ดร. ดลฤทัย ศรีทะ สพ.ญ. ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมพู อาจารย์นพรุจ เขียวนาค อาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ อาจารย์ชวลิตร ปัญญาอิสระ และอาจารย์อภิวัฒน์ จันโท