ผลงานที่ได้ขึ้นทะเบียน

ประเภทอนุสิทธิบัตร

ที่ เลขที่คำขอ ชื่อผลงาน ผู้ยื่น วันที่ขึ้น
ทะเบียน
หมดอายุใบประกาศ
11403000677กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเงาะนางกรรณิการ์ เจริญสุข30 พ.ย. 255817 มิ.ย.2563
21603000325 แป้งฝุ่นที่มีแป้งเท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบ น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 9 พ.ย. 2559 3 ธ.ค.2564
3 1503000688 ไซโลน็อกดาวน์ ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง 9 ต.ค. 2559 29 เม.ย.2564

ประเภทสิทธิบัตร

-ไม่มี-