องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ


องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม