ประเภทอนุสิทธิบัตร

ที่ เลขที่คำขอ ชื่อผลงาน ผู้ยื่น วันที่ขึ้น
ทะเบียน
หมดอายุใบประกาศ
11403000677กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเงาะนางกรรณิการ์ เจริญสุข30 พ.ย. 255817 มิ.ย.2563
(ต่อ 5 ปี)
21603000325 แป้งฝุ่นที่มีแป้งเท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบ น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 9 พ.ย. 2559 3 ธ.ค.2564
3 1503000688 ไซโลน็อกดาวน์ ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง 19 ต.ค. 2559 29 เม.ย.2564
41803000724ชุดเท้าจำลองสำหรับฝึกขูดหนังหนาที่ฝ่าเท้าและกระบวนการผลิตชุดเท้าจำลองดังกล่าวอ.พญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์
และนายสมบัติ ต่อวัฒนชัย
12 ก.พ. 256226 มี.ค. 2567
5 1803001983 เครื่องตัดย่อยต้นมันสำปะหลังแบบติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์ นายสหภัทร ชลาลัย และ
Mr.Peeyush Soni
22 ก.ค. 256316
ก.ค.
2567
61903002520แป้งอัดแข็งที่มีแป้งเท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตเพียงขวัญ เครือภู่ และคณะ17 ก.พ 256526 ก.ย.
2568

ประเภทสิทธิบัตร

-ไม่มี-