เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ สพญ.ดร.ดารกา ทองไทยนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม“การประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นเจ้าภาพ โดย ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมตามระเบียบวาระ พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรม “ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย”  2 ด้าน คือ ด้านการศึกษา:แนวทางการดำเนินงาน Life long Learning และด้านอาชีพ:แนวทางการพัฒนาชุมชน/พื้นที่/ผู้ประกอบการหลังสถานการณ์โควิด ซึ่งในครั้งนี้มีผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 มหาวิทยาลัย