py11010
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 66 - Punnacha suriyasarn
256406161741471079293
ประกาศ-จริยธรรมคน3ขยาย
รวมข้อมูลโครงการ OTOU หรือ U2T
nr2scc
bnบรรยากาศ
akarawisut-2
ประกาศทุนส่วนตัว
3steps
19copy
IPRmutto
121063
thailand63-aword
mousmart
banner1212
pn11
paa1
previous arrow
next arrow
py11010
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 66 - Punnacha suriyasarn
256406161741471079293
ประกาศ-จริยธรรมคน3ขยาย
รวมข้อมูลโครงการ OTOU หรือ U2T
uuuu
nr2scc
bnบรรยากาศ
akarawisut-2
ประกาศทุนส่วนตัว
3steps
19copy
IPRmutto
121063
thailand63-aword
mousmart
banner1212
pn11
paa1
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

ขยายเวลายื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/64

ขยายเวลาเปิดรับยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 /2564 จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 นักวิจัยชำระค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยโอนชำระค่าธรรมเนียมได้ที่บัญชีเงินผลประโยชน์ (สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมายเลขบัญชี...

ภาพกิจกรรมวิจัย

การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ร่วมกับนักวิจัย บพท. ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง มีความรู้ความเข้าใจในการคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่า...

ข่าวบริการวิชาการ

ผลงานบริการวิชาการพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุมชน โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2561 - 2563 พื้นที่ชุมชนกล้วยไม้ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ...

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (18-20 สิงหาคม 64)

ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training 2021) ระหว่างวันที่ 18 – 20...

ภาพกิจกรรม สวพ.

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T

ตำบลบ้านนา ตำบลกระแสบน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย