Untitled Document Untitled Document

นิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
StartUpมทร.ตะวันออก
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
 

การเบิกจ่ายเงินวิจัย

หลังจากที่นักวิจัยทำสัญญาทุนแล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อดำเนินการเบิกเงินวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเบิกเงินวิจัย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

เบิกเงินวิจัยงวดแรก

1) บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดแรก จากหน่วยงาน

2) แบบโครงการวิจัย (ว1ด.)  จำนวน 1 ชุด

3) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1)  จำนวน 1 ชุด

4) สำเนาสัญญารับทุน          จำนวน  1 ชุด

เบิกเงินวิจัยงวดต่อไป /

ก่อนงวดสุดท้าย

1) บันทึกข้อความขอเคลียร์เงินวิจัยงวดแรก และขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 จากหน่วยงาน

2) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1) จำนวน 1 ชุด

3) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ2) จำนวน 1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) จำนวน 1 ชุด

5) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง)      

เบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย

 

1) บันทึกข้อความขอเคลียร์เงินวิจัยงวดที่... และขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย จากหน่วยงาน

2) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1)  จำนวน 1 ชุด

3) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ2)  จำนวน  1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)  จำนวน  1 ชุด หรือ รายงานเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อม ซีดีรายงานวิจัย 1 แผ่น

5) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง)      

หมายเหตุ :   1) การเบิกจ่ายเงินวิจัยทุกโครงการ การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

      2) การเบิกจ่ายเงินวิจัย งวดที่ 2 และ งวดสุดท้าย ต้องเคลียร์เงินวิจัยงวดก่อนหน้า

                          จึงจะสามารถเบิกเงินงวดต่อไปได้ 

      3) การเคลียร์เงินวิจัยงวดสุดท้าย ไม่ต้องใช้รายงานความก้าวหน้า

           แต่จะต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีเล่มรายงานวิจัย

          และตามสัญญารับทุนอุดหนุนฉบับปรับปรุง นักวิจัยจะต้องส่งบทความวิจัย

          จำนวน 10-12 หน้า พร้อมไฟล์บทความวิจัย 

จำนวนเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

             งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)     จำนวน  8 เล่ม

             งบประมาณเครือข่าย (ม.บูรพา)                                         จำนวน  16 เล่ม

             งบประมาณ สกอ.                                                            จำนวน   9  เล่ม

             *งบประมาณนอกอื่นๆ จำนวนเล่ม เจ้าของผู้ให้ทุนเป็นผู้กำหนด

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.