Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565  
    แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
 

การเบิกจ่ายเงินวิจัย

หลังจากที่นักวิจัยทำสัญญาทุนแล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อดำเนินการเบิกเงินวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเบิกเงินวิจัย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

เบิกเงินวิจัยงวดแรก

1) บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดแรก จากหน่วยงาน

2) แบบโครงการวิจัย (ว1ด.)  จำนวน 1 ชุด

3) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1)  จำนวน 1 ชุด

4) สำเนาสัญญารับทุน          จำนวน  1 ชุด

เบิกเงินวิจัยงวดต่อไป /

ก่อนงวดสุดท้าย

1) บันทึกข้อความขอเคลียร์เงินวิจัยงวดแรก และขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 จากหน่วยงาน

2) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1) จำนวน 1 ชุด

3) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ2) จำนวน 1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) จำนวน 1 ชุด

5) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง)      

เบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย

 

1) บันทึกข้อความขอเคลียร์เงินวิจัยงวดที่... และขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย จากหน่วยงาน

2) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1)  จำนวน 1 ชุด

3) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ2)  จำนวน  1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)  จำนวน  1 ชุด หรือ รายงานเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อม ซีดีรายงานวิจัย 1 แผ่น

5) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง)      

หมายเหตุ :   1) การเบิกจ่ายเงินวิจัยทุกโครงการ การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

      2) การเบิกจ่ายเงินวิจัย งวดที่ 2 และ งวดสุดท้าย ต้องเคลียร์เงินวิจัยงวดก่อนหน้า

                          จึงจะสามารถเบิกเงินงวดต่อไปได้ 

      3) การเคลียร์เงินวิจัยงวดสุดท้าย ไม่ต้องใช้รายงานความก้าวหน้า

           แต่จะต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีเล่มรายงานวิจัย

          และตามสัญญารับทุนอุดหนุนฉบับปรับปรุง นักวิจัยจะต้องส่งบทความวิจัย

          จำนวน 10-12 หน้า พร้อมไฟล์บทความวิจัย 

จำนวนเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

             งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)     จำนวน  8 เล่ม

             งบประมาณเครือข่าย (ม.บูรพา)                                         จำนวน  16 เล่ม

             งบประมาณ สกอ.                                                            จำนวน   9  เล่ม

             *งบประมาณนอกอื่นๆ จำนวนเล่ม เจ้าของผู้ให้ทุนเป็นผู้กำหนด

 

   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.