บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 “แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
> ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)
> วิธีการยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการ : ผ่านระบบ NRIIS

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่
https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6313