ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักรให้แก่ชุมชน โดยสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมและส่งข้อเสนอโครงการโดย Scan ที่ QR Code


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณนที เดยะดี โทร. 095-8813082
คุณอนิรุทธิ์ จันทร์จรูญ โทร. 094-7743315