ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาเนินโครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สาหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลันในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลศักยภาพการผลิตบุคลากร ศักยภาพของบุคลากร งบประมาณของสถาบันการศึกษา ข้อมูลสนับสนุนการยกระดับศักยภาพบุคลากรวัยเรียนและวัยทางานของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อจากัดและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สาหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อระบุนัยสาคัญที่มีต่อการยกระดับศักยภาพบุคลากรวัยเรียนและวัยทางานของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลันในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรผู้แทนหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศเพื่อนาร่องได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมพัฒนาทักษะและกาลังคน จากผลงานและประสบการณ์ในพื้นที่/ภูมิภาค ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อย่างน้อย 4 ท่าน โดยเรียงลำดับตามศักยภาพของนักวิจัย เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสู่การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล

เข้าร่วม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563

ส่งข้อมูลทาง E-mail: irdi@rmutto.ac.th ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

อนึ่ง หากจานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีมากเกินการรองรับจากโครงการในครั้งนี้ (เนื่องจากทางเจ้าภาพจัดโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้องนาไปประเมินเทียบกับงบประมาณรวมที่มีในการจัดโครงการลักษณะนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) สวพ.จึงขอสงวนสิทธิ์ของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมในรุ่นที่ 1 โดยอาศัยเกณฑ์ในการเลือก (หากได้รับการแจ้งจากเจ้าภาพจัดงานในกรณีที่มีจานวนมากเกินไป) จากบุคลากรที่อยู่ในลาดับต้นที่คัดเลือกมาจากหน่วยงานของท่านและการเกลี่ยจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมให้ทั่วถึงกันทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกันเป็นหลักในการคัดเลือก ทาง สวพ. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บุคลากรที่ได้เข้าร่วมในโครงการรุ่น 1 จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นต่อไป และทันทีที่เมื่อได้คัดเลือกจากรายชื่อทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สวพ. จะรีบทาการแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานของท่านในทันที