คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รอบยกเว้นค่าธรรมเนียม) สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กำหนดหน่วยงานละ 3 เรื่องต่อรอบการพิจารณา

โดยให้กรอกรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้

1แบบยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก จำนวน  4 ชุด
2โครงร่างการวิจัยภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย จำนวน  4 ชุด
3เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (ภาษาไทย) (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
4หนังสือ/บันทึก/จดหมายเสนอโครงร่างการวิจัย  จำนวน 1 ชุด
5แผ่นซีดีที่มีข้อมูลโครงร่างการวิจัย ในรูป Microsoft Word จำนวน 1  ชุด
6เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามการวิจัย ประเด็นสัมภาษณ์
7เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปิดรับ วันที่ 7 ตุลาคม 2563