มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 15 ตำบลๆ ละ 20 อัตรา จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
 2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ภาครัฐให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
 3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี (ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
 2. ประชาชน ทั่ว(ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน) อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
 3. นักศึกษา (ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ดำเนินงาน 15 ตำบล

 1. ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 2. ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 3. ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 4. ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 5. ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 6. ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 7. ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 8. ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 9. ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 10. ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 11. ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 12. ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 13. ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 14. ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
 15. ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาสมัคร

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563

ขอบเขตและลักษณะงานที่จ้าง

ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน ยกเว้น กพร.

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
 2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค)
 3. การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) (ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน เฉพาะ กพร.)
 4. การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำ องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
 6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

หรือคลิกลิงค์ที่นี้ https://forms.gle/wUhPXCTZCKejVreP9

สอบถามเพิ่มเติม : คุณสุวรรณา ปัดทาบาล (ฝ้าย) โทร. 033-136099 ต่อ 1185 หรือ โทร. 089-1760879 E-mail: suwanna_pu@rmutto.ac.th