หัวข้อฝึกอบรม

ที่ ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการวันที่จัดวิทยากรเป้าหมาย
(คน)
ปิดรับลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วม
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและแหล่งทุนวิจัยภายนอก 10-11 มี.ค. 63ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง403 มีค.63สมัครที่นี้ดูรายชื่อ
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง 18-19 ก.พ. 63รศ.ดร.โยธิน แสวงดี40 13ก.พ. 63สมัครที่นี้ดูรายชื่อ
3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) 20-21 ก.พ. 63 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 40 13
18ก.พ. 63
สมัครที่นี้ดูรายชื่อ
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หัวข้อ
การอบรมหลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Basic Good Clinical Practice (GCP) Training Course)
25-26 มี.ค. 63 MedResNet 100 5 มีค.63 สมัครที่นี้ ดูรายชื่อ
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ) เดือน พ.ค. 63ดร.เกษร (ทุนยูโรป)20 ยังไม่เปิด
6.โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 127-29 พ.ค. 63บรรยายพิเศษจาก Wes Syd Uni.10028 ก.พ. 63คลิกที่นี้
7.การฝึกอบรมการเขียนร่างยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก)29 พ.ค. 63กรมทรัพย์สินฯ20 ยังไม่เปิด