สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่บางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 2) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน และ 3) ผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนนำงานวิจัยมาพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน “บุคลากรสายสนับสนุน” ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/NQVHvsXLWX1dTNuo7 หรือแสกน QR Code ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัย R2R อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย R2R (PDF, Word)

กำหนดการฝึกอบรม R2R

กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน (พนักงานฯ 30 คน ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายในการพัฒนาด้านวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในการเพิ่มสมรรถนะในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้การทำงานประจำมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

สวพ. จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) เพื่อแนะนำการตั้งโจทย์งานวิจัยประเภท Routine to research รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การคิดวิเคราะห์ และ การเขียนรายงานผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอสู่สาธารณะ โดยเชิญ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้าน Routine to research จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

อนึ่ง สวพ. ประสงค์ให้งานวิจัยหน่วยงานของท่านก่อให้เกิดประโยชน์กับหลายภาคส่วน จึงเปิดเวทีการนำเสนองานวิจัยประเภท Routine to research ให้กับงานวิจัยที่โดดเด่น โดยให้สิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยไม่มีค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอ จำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 ผลงาน และบทความที่ผ่านการนำเสนอจะได้รับการเผยแพร่บทความในรายงานสืบเนื่องจากงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 (Proceedings)  

ทั้งนี้ สวพ. จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน/กอง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาก้าวหน้าของบุคลากรและหน่วยงานโดยส่งร่างแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ด้าน R2R อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ เพื่อมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักวิจัยต้องเตรียมร่างข้อเสนอโครงการวิจัย R2R เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการและขอเรียนเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการประเภท routine to research กับ สวพ.ในวันสิ้นสุดโครงการ


ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่