เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม “สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ธุรกิจ โอกาส สู่การพัฒนารายได้บริการวิชาการให้องค์กร ณ Legend Siam พัทยา จังหวัดชลบุรี