ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัย

  1. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  2. ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-๑ด) จำนวน ๓ ชุด
  3. โครงการวิจัยและประวัตินักวิจัย จำนวน 3 ชุด (ลงนามจริงทั้ง 3 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัย ฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช.
  4. แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย ( แบบ ผด.1) จำนวน 3 ชุด

เอกสารประกอบสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

  1. กรอบงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567
  2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนงบประมาณรายได้และเงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเสนอขอ

  1. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
  2. ผู้วิจัยไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำการวิจัย
  3. ผู้วิจัยจะต้องไม่ได้ขอทุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567
  4. ผู้วิจัยจะต้องไม่ค้างส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นับจากปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS)

พร้อมส่งเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ข้อ 1-4) กลับมายัง สวพ.

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2565

GOOGLE DRIVEแบบฟอร์มเสนอขอปี 2567